Advertisement

اطلاعات هواپیمایی ایران ایر در آلمان

 

شعبه فرانکفورت

نام رئيس شعبه : عباس جمشيدي

تلفن دفتر شعبه: 25600610 (69) 49+

دورنگار دفتر شعبه: 25600620 (69) 49+

پست الكترونيك دفتر شعبه: INFO@IRANAIR.DE

دفتر فروش: 

تلفن25600613 (69) 49+

دورنگار: 25600633 (69) 49+

ایمیل:  sales@iranair.de

ساعات كار دفتر: دوشنبه تا جمعه از 09:00 الي 17:00

دفتر فرودگاه:

شماره تلفن : 69048431 69 49+

ساعت كار دفترفروش هما در فرودگاه: روزهاي پرواز از 11:00 الي 15:00

 

شعبه هامبورگ

نام رئيس شعبه: مسعود لبافي

تلفن دفتر شعبه: 2800124 40 49+

دورنگار دفتر شعبه: 2800197 40 49+

پست الكترونيك دفتر شعبه: labbafi@iranair.com

دفتر فروش:

تلفن: 245588,245500 (40) 49+

پست الكترونيك: iranair@t-online.de

ساعات كار دفتر: دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 الي 17:00

دفتر فرودگاه هامبورگ:

تلفن دفتر : 50753058 40 49+

دورنگار : 38623192 40 49+

ساعت كار: يكشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الي 13:00

 

برلین

کانتر فروش هما در فرودگاه برلین:

آدرس : GlobeGround – A/P Counter A-1/38B – Flughafen Tegel – 13405 Berlin

تلفن: 41014410 30 49+

دورنگار: 41014411 30 49+

ساعات كار كانتر : دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 الي 14:00

 

 

جستجوی نماشگاه